Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 30/06/2022

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation - στο εξής «GDPR») και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βασικός μας στόχος είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για εμάς το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

1.  Όνομα και διεύθυνση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναιΕπωνυμία: ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (εφεξής «ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ»)

Διεύθυνση: Γκύζη 3 και Αιγιαλείας, Μαρούσι, 15125 Τηλ. : +30 210 68 00 780Εmail: dataprotection@jukebooks.gr

2.  Ορισμοί

Σας παραθέτουμε ορισμούς των όρων που θα συναντήσετε συχνότερα στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:  Α) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άλλως «προσωπικά δεδομένα» και/ή «δεδομένα» ): κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Β) Υποκείμενο των δεδομένων: κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία  Γ) Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η

διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,.  Δ) Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

Ε)  E κτελών την επεξεργασία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,  Ζ) Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

Η) Κατάρτιση προφίλ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

3.  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν: Α) Δεδομένα χρήστη (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, επάγγελμα, διεύθυνση εργασίας, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, και κωδικός πρόσβασης).

Β) Δεδομένα χρήσης [πληροφορίες διεύθυνσης URL, ηλεκτρονικά αναγνωριστικά (όπως δεδομένα cookies και διευθύνσεις IP), πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Υπηρεσίας JUKEBOOKS (όπως ερωτήματα αναζήτησης, ιστορικό αναπαραγωγής - streaming, ιστορικό περιήγησης, η βιβλιοθήκη σας, και ρυθμίσεις λογαριασμού).

Γ) Δεδομένα Αγορών (στοιχεία τραπεζικής κάρτας, και λεπτομέρειες του ιστορικού αγορών και πληρωμών σας).

4.  Σκοπός επεξεργασίας και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει:1. τον σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

  1. τη νομική βάση για κάθε σκοπό
  1. τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για κάθε σκοπό

Η επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται σε μια από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

  1. Εκτέλεση σύμβασης: Όταν είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ για:
    • τη συμμόρφωση σας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας,
    • ή την επαλήθευση πληροφοριών πριν από τη σύναψη μιας νέας σύμβασης μαζί σας.
  1. Έννομο συμφέρον: Όταν η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι απαραίτητος και δικαιολογημένος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κινδύνους για εσάς και άλλους χρήστες της Υπηρεσίας JUKEBOOKS.
  1. Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις: Όταν η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ πρέπει να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή με το εφαρμοστέο δίκαιο.
  1. Συγκατάθεση: Όταν η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ σας ζητά να δηλώσετε ενεργά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ για συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς. Παρόλα αυτά έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεση σας. Π.χ. για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της
Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας Νομική βάση που επιτρέπει τον σκοπό Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό

Την παροχή της εξατομικευμένης Υπηρεσίας JukeBooksΤην ικανοποίηση των αιτημάτων ή παραπόνων σας

Εκτέλεση μιας σύμβασης Έννομο συμφέρον Εκτέλεση μιας σύμβασης Έννομο συμφέρον

Δεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης Δεδομένα αγορών Δεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης Δεδομένα αγορών

Για την κατανόηση, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και τη διόρθωση προβλημάτων της Υπηρεσίας JukeBooks.Εκτέλεση μιας σύμβασης Έννομο συμφέρονΔεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης
Για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, τεχνολογιών και βελτιώσεων στην Υπηρεσία JukeBooks.Έννομο συμφέρον ΣυγκατάθεσηΔεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης

Για σκοπούς προώθησης και διαφήμισης (newsletter).

Συγκατάθεση

Δεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης

Για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις και αιτήματα αρχών επιβολής του νόμου.Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις Έννομο συμφέρονΔεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης Δεδομένα αγορών
Για:την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων έναντι τρίτων, για παράδειγμα τις συμφωνίες μας με κατόχους περιεχομένου στην ΥπηρεσίαJukeBooks καιτην λήψη κατάλληλων μέτρων σχετικά με αναφορές παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας και ακατάλληλο περιεχόμενο.Έννομο συμφέρονΔεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης Δεδομένα αγορών

Για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έννομο συμφέρον

Δεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης Δεδομένα αγορών

Για την επεξεργασία των πληρωμών σας.Εκτέλεση μιας σύμβασης Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσειςΔεδομένα χρήστη Δεδομένα αγορών
Για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης, συμπεριλαμβανομένων των αθέμιτων πληρωμών και της αθέμιτης χρήσης της Υπηρεσίας JukeBooks.Εκτέλεση μιας σύμβασης Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις Έννομο συμφέρονΔεδομένα χρήστη Δεδομένα χρήσης Δεδομένα αγορών

5.  Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Οι πληροφορίες σας ποτέ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ή πώλησης. Προκειμένου να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες («εκτελούντες την επεξεργασία») προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, για λογαριασμό μας, πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας. Επιλέγουμε προσεκτικά αυτές τις εταιρείες και, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας.

Κατ’ εξαίρεση θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

6.  Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με απόλυτη ασφάλεια.

7.  Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Ο ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε παιδία ηλικίας κάτω των 18 ετών, ούτε εν γνώσει μας συλλέγουμε πληροφορίες για αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί χωρίς την έγκυρη και επαληθευμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

8.  Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία, ή να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας.

Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι Τυποποιημένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Standard Contractual Clauses). Σε περίπτωση χρήσης των Τυποποιημένων Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών, θα έχουμε προηγουμένως αξιολογήσει από κοινού με το κατά περίπτωση τρίτο μέρος, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές περιστάσεις της κατά περίπτωση διαβίβασης, εάν πρέπει να εφαρμοστούν συμπληρωματικά μέτρα (τεχνικής, συμβατικής ή οργανωτικής φύσεως), τα οποία απαιτούνται από τη νομοθεσία ή τις εποπτικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς ή «ουσιαστικά ισοδύναμου» επίπεδου προστασίας προσωπικών δεδομένων από το τρίτο μέρος σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται.

9.  Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες

για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.

10. Cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ζητάνε άδεια για να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο θα εγκατασταθεί και θα βοηθήσει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση με των cookies, συμπεριλαμβανομένου το πως μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, μπορείτε να συμβουλευτείτε το πεδίο Ρυθμίσεις Cookies στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας

11.  Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μόλις κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψετε τον ιστοσελίδα μας, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε ενώ επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλείσθε να επιδεικνύετε προσοχή και να ελέγχετε τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές των εν λόγω ιστοτόπων.

12.  Τα δικαιώματα σας

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: Α) Δικαίωμα στην πληροφόρηση. Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγόριες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και σε ποιους διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα. Β) Δικαίωμα στην πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχει για εσάς ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Γ) Δικαίωμα στη διόρθωση. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, Δ) Δικαίωμα διαγραφής ή άλλως «δικαίωμα στη λήθη». Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ε) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορούν.

Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αιτηθείτε τη διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.Η) Δικαίωμα εναντίωσης/αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον πλέον δεν υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης προφίλ, της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και εμπορικής προώθησης. Θ) Δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να: • επιβεβαιώσετε εάν έχουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν • αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να επαληθεύσετε την ακρίβεια τους • να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε το αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβές • αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την παύση της επεξεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια νόμιμη βάση για τη διατήρηση τους.

13.  Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων :Email: dataprotection@jukebooks.grΔιεύθυνση: Γκύζη 3 και Αιγιαλείας, Μαρούσι, 15125

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 210 68 00 780

14.  Δικαίωμα προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr, Λεωφ.Κηφισίας 1-3 , ΤΚ 11523, Αθήνα, 2106475600, 2106475628)

15.  Τροποποιήσεις στην πολιτική απορρήτου μας

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» (την ημερομηνία έναρξης ισχύος) στην αρχή της πολιτικής. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής.