Συλλογή
Περί Ψυχής
Εκδόσεις Κάκτος

Θεώρηση του σώματος και της ψυχής ως δύο όψεων μιας και μοναδικής ουσίας.

Στη μεταξύ τους σχέση τα δύο τούτα νοούνται ως ύλη και μορφή.

Η ψυχή ως εντελέχεια του ατόμου.